Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอเดชอุดม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญตั้งอยู่ที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร หรือ 34,375 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 20 กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือ ประมาณ 45 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 655 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาเจริญ เป็นที่ราบสูงสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นแหล่งรวมลำน้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น ลำห้วยข้าวสาร , ลำห้วยแคนใหญ่ , ลำห้วยตำแย , ลำห้วยแคนเงาะ,ลำห้วยพาก และลำห้วยธาตุ เป็นต้น เหมาะสำหรับทำนาและปลูกพืชไร่

จำนวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
บ้าน
ครัวเรือน
ประชากร
ชาย
หญิง
1
นาเจริญ
268
1,490
729
761
2
หนองบัวแดง  
113
514
262
252
3
โนนบาก
101
511
245
266
4
ห่องคำ  
146
873
421
452
5
โนนจิก
68
321
153
168
6
ห่องเตย
103
496
258
238
7
โชคชัย
127
667
336
331
8
นาเจริญ   
236
1,082
521
561
9
สี่แยกโนนทอง 
86
424
213
211
10
นาเจริญ
80
479
249
230
11
ศรีนวลพัฒนา
79
332
170
162
   
1,404
7,189
3,557
3,632


ประชากร

     จากการตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
     ประชากรทั้งสิ้น 7,189 คน แยกเป็นชาย 3,557 คน หญิง 3,632 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     - โรงแรม 1 แห่ง
     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 14 แห่ง
     - โรงสีชุมชน 1 แห่ง
     - ร้านค้าชุมชน 1 แห่ง
     - โรงสีข้าวขนาดเล็กสีได้น้อยกว่า 5 เกวียน 53 แห่ง
     - ร้านค้าและร้านประกอบกิจการประเภทอื่น 73 แห่ง


สภาพสังคม

การศึกษา

     - โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
     - โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
     - โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
     - โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
     - โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
     - โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 แห่น
     - โรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) 1 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
     - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
     - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 11 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง

สาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเจริญ 1 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
     - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 11 หมู่บ้าน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน และมีถนนดินหรือถนนลูกรังบางส่วนภายในหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

     - โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง

การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ประชาชนไปทำเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อทำการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ,ลำห้วย 17 สาย
     - บึง,หนอง 13 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ฝายน้ำล้น 8 แห่ง
     - บ่อน้ำบาดาล 30 บ่อ

ข้อมูลอื่น

ศักยภาพในตำบล

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

     - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 299,000 บาท
     - รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 10,695,000 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

     - เงินอุดหนุนทั่วไป 10,600,182 บาท