Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายบุญทวี ทองลาย
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         
 
 
 
  นายสุรินทร์ มีทรัพย์   นายอเนก พจมานเมธี  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายเหลา ทองลาย
นายสำราญ วงมาเกษ
นายคำภู ประทุมทอง
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายสวา จันทร์แจ้ง
นายมนต์ สีใส
นายสุพันธ์ นามสีหาญ
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นางกมลพร วรรณประภา
นายวินัย ไชยรัตน์
นายจินดา นามวงษา
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายทองแดง พวงศรี
นางเยาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด
นายบุญทวี ทองลาย
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นายสุรินทร์ มีทรัพย์
นายวิโรจน์ คำพันธ์
นายบุญมี ศรีแสง
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นางยุพิน ขันอาสา
นายสาคร คำภาทู
นายสมัคร กัลยาณี
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายโหง่น แก่นมั่น
นายอุทัย การะเกษ
นายถวิล ศรีจันทร์ทอง
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
   
นายฐิติวัฒน์ ศรีจันทร์ทอง
   
ส.อบต. ม. 11