Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายเอนก พจมานเมธี
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
 
 
นายกฤตยา บุญยศ
 
 
รองปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว
 
นางสาวประนอม ศุภสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
- ว่าง -
 
นายราชันย์ ศรีพลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม