Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาว...
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางปราณี จิตต์ชื่น
นายซิดตี้ เหลากลม
สิบเอกศราวุฒิ จันทรังษี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
     
สิบเอกสัตยา อุดมรัตน์
นายจีระศักดิ์ ทองทับ
นางกัลยา พลแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาววงเดือน บุญโสภา
นางสาวสุทธิญาณ ผลวิสุทธิ์
นายจิตธิชัย พวงผะกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
     
นายจิตติชัย เอื้อทาน
นายปัญญา นามเจริญ
นายเอกลักษณ์ ทองทับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
คนสวน
     
   
นางนวลจันทร์ สิมมาคำ
   
คนงานทั่วไป